داشتن ذهن ثروتمنداین مقاله از روی نسخه اصلی و انگلیسی کتاب اسرار ذهن ثروتمند خلاصه برداری شده است!کتاب اسرار ذهن ثروتمند به ما نشان می‌دهد که رابطه‌ افراد با پول و ثروت متفاوت است. برخی افراد پ… Read More